BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-2023 HEDEFLERİ

“Başlıca hedefimiz ‘Başmakçı Meslek Yüksekokulu’ olarak bir marka olmaktır.”

 

A- Genel Hedeflerimiz

1. Koyduğumuz ve koyacağımız hedeflerimizin sürekli takibi, pozitif ve negatif yönlerinin analiz edilmesi ve bu analizlerde katı tutum,

2. Güncel ve bilimsel yeniliklerin tam anlamıyla yakalanması ve kurumsal imaj haline getirilmesi,

3. Başarıya ulaşan projelerin mevcut başarısının ve sürekliliğinin korunması ve daha ileriye taşınması,

4. Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yöreye yaygınlaşması için gerekli protokollerin hazırlanması ve hayata geçirilmesini ve bu amaçla mahalli idare birimleri ve tüm kamu-özel kurumlar ile halihazırda mevcut olan özverili işbirliğinin artırılarak devam ettirilmesi,

B- Öğrenciye Yönelik Hedeflerimiz

5. Barınmanın en büyük problemler arasında olduğu ilçemizde, okul mevcudunun en kısa sürede asgari 500’e çıkarılması ve böylece Yurtkur tarafından yurt açılması için ön şartın sağlanması,

6. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerekli olan koordinasyonun sağlanması ve mezunlarımızın istihdamı,

7. Mezun olan öğrencilerimizin hayat boyu eğitimi,

8. Mezun bilgi sistemi ile sürekli geri bildirim ve fikir alışverişi,

9. Öğrenci memnuniyet anketi oluşturulması ve sürekli uygulanması,

C- Eğitim –Öğretime Yönelik Hedeflerimiz

10. Konjonktürel yeniliklerin gerektirdiği şekilde programların teklif edilmesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine kazandırılması,

11. Mevcut programlardan öğrenci kaydı bulunan her programdaki görevli akademisyen sayısının en az 3 olmak kaydı ile artırılması,

12. Meslek yüksekokulumuz bünyesinde açılmış olan ve henüz öğrenci kaydı bulunmayan “Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Çocuk Gelişimi, Özel Güvenlik Teknikerliği, Saç ve Güzellik Hizmetleri ve Emlak ve Emlak Yöneticiliği” programlarının öğretim elemanı eksikliklerinin giderilerek en kısa sürede öğrenci kaydı yapılabilir hale getirilmesi,

13. İlçenin sektörel ihtiyacı göz önünde tutulduğunda oldukça elzem görülen “Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği” programı açılmasının teklifi, açılması, eğitim-öğretim şartının sağlanması ve bu programda öğrenim görecek öğrencilerin uygulama sahası olacak uygun bir uygulama kümesinin ve kesimhanesinin kurulması,

14. “Çocuk Gelişimi” programı için uygulama zemini sağlayacak ve aynı zamanda ilçeye dönük hizmet verecek bir anaokulu ve kreşin açılması,

15. Mevcut ve faal olan programların fiziki ve teknik imkanlarının iyileştirilmesi,

16. Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına akreditasyonun sağlanması, öğrenci hareketliliği ve danışmanlığının aktivasyonu,

17. Meslek Yüksekokulumuzda mevcut programların gerektiğinde yabancı dilde eğitim-öğretim verecek tarza dizaynı ve yabancı öğrenci akışının sağlanması,

D- Personel ve Personel Eğitimine Yönelik Hedeflerimiz

18. Akademik, idari ve destek personeli ihtiyacının en kısa sürede giderilmesi,

19. Akademik personelin yüksek lisans ve doktora eğitiminin teşviki ve özendirilmesi,

20. Başta akademik personel olmak üzere tüm personelin yabancı dil eğitiminin sağlanması,

21. Akademik ve idari personele yönelik kurum içi kişisel gelişim ve performans seminerlerinin düzenlenmesi ve böylece verimin artırılması,

22. Personel memnuniyet anketi oluşturulması ve sürekli uygulanması,

E- Teknik ve Fiziki Şartlara Yönelik Hedeflerimiz

23. Kaba inşaatı tamamlanmış olan 10 derslikli ve 16000 metrekarelik açık alanı bulunan Yeni Meslek Yüksekokulu Binası’nın tamamlanması için gerekli olan finansmanın sağlanması, kampüs alanının çevre düzeni ve peyzajının tamamlanması,

24. Teknik uygulama ve çalışmalar için Meslek Yüksekokulumuza mobil araç kazandırılması,

25. Dışarıdan ders vermeye gelecek öğretim üyeleri için cazibeyi artırmak bakımından uygun bir misafirhanenin oluşturulması,

F- Sportif ve Kültürel Hizmetlere Yönelik Hedeflerimiz

26. Personel, öğrenci ve ilçe halkının kullanımına yönelik bir kütüphane ve okuma salonunun teşkili, kitap toplama kampanyası ile kütüphanenin geliştirilmesi,

27. Başmakçı Meslek Yüksekokulu’nun akademik, idari personeli ve öğrencilerine yönelik sosyo-kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin yapılabilmesi için yeni kampüs alanına 500 metrekarelik kapalı alana sahip sosyal tesisin yapılması,

28. Sportif branşların teşviki; sportif faaliyetler için yeni kampüs alanında halı saha, basketbol ve voleybol oyun alanlarının oluşturulması, ulusal ve uluslararası sahada farklı branşlarda başarı hedefi konulması ve bu amaçla özel sektör kaynaklı sponsorların bulunması,

29. Belirli periyotlarda, personel ve öğrencilerin moral ve performansını artırıcı etkinliklerin tertip edilmesi,

G- Sektörel Hizmetlere Yönelik Hedeflerimiz

30. Başmakçı yöresindeki halka Meslek Yüksekokulumuz akademik ve idari imkanları çerçevesinde teknik danışmanlık hizmeti verebilecek bir büro kurulması,

31. Yumurta tavukçuluğu merkezi olan Başmakçı ilçesinde işletme sahipleri ve personeline eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,

32. Yumurta işletmelerinin azami modernizasyonu, ürünün üretimden tüketime ulaşımındaki aksaklıkların belirlenmesi ve giderilmesi, hijyenik tedbirlerin yerleştirilmesi ve maksimum fayda konulu bir projenin Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile başlatılması ve yürütülmesi,

33. Meslek Yüksekokulu bünyesinde, hayvancılık işletmelerinin hastalık problemlerinin çözümü için bir tanı laboratuvarının kurulması ve ön tanı hizmeti verilmesi,

34. Laboratuvarın işlerliği açısından okula alınacak öğretim görevlisi veya uzmanların tanıya yönelik branşlardan seçimi ve eğitiminin sağlanması,

35. Laboratuvarın ulusal ve uluslararası arenada akredite hale getirilmesi ve bu akreditasyonun sürdürülebilirliğinin sağlanması,

H- Bilimsel Çalışmalara Yönelik Hedeflerimiz

36. Ulusal ve uluslararası akademik ortamda Afyon Kocatepe Üniversitesi Başmakçı Meslek Yüksekokulu’nun prestij ve söz sahibi olabilmesi için gerekli interaktif kurumsal yapının oluşturulması,

37. Akademik personelin ulusal veya uluslararası kongre, seminer, çalıştay, hizmet içi eğitim v.b. programlara katılımının teşvik edilmesi,

38. Okulumuzda mevcut her bölümün yılda en az bir bilimsel çalışma (kongre, çalıştay, seminer, konferans v.b.) düzenlemesinin teşvik edilmesi,

39. Akademik personelin ulusal, bölgesel ve uluslararası proje yapma yönünde teşviki,

40. Akademik personelin bilimsel makale üretimi yönünde özendirilmesi,

41. Yüksekokul olarak bilimsel ve sosyolojik yönden yenilikleri belirleyici noktaya gelebilmek için okul bünyesinde akademik ve kültürel yayınların (kitap ve dergi) çıkartılması,

42. Okuldaki tüm birimlerin sektörel bazda da yöreye hizmet verecek hale getirilmesi ve yeni açılacak bölümlerin de bu bağlamada seçilerek öngörülmesi,

I- Okulumuz ve Hizmetlerimizin Tanıtımına Yönelik Hedeflerimiz

43. Mezun olan her öğrencinin bulundukları çevrede bir tanıtım elçisi olacağından hareketle buna uygun Eğitim-Öğretim anlayışının hayata geçirilmesinin sağlanması,

44. Okulun web sitesinin sürekli güncel tutulması ve böylece tercih aşmasında öğrencilere doğru ve doyurucu bilgi sunulması,

45. Başmakçı Meslek Yüksekokulu olarak başta okulumuz ve hizmetlerimiz olmak üzere ilçemizin ulusal ve yerel medya kanalları ile geniş çaplı tanıtımının sağlanması.

26 Kasım 2015, Perşembe 2057 kez görüntülendi